F48753E4-6D72-4065-B0AF-5DFF92B87FC9.jpe

 

Om mitt arbeid:

 

Kunst gjør synlig-å utforske grenser

 

Jeg er billedkunstner og arbeider i mediene maleri, foto og grafikk. Min utdannelse fikk jeg ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Jeg har hatt en rekke separat- og kollektivutstillinger innen billedkunst og har blant annet stilt ut ved Oppland-, Akershus- og Telemark kunstnersenter, og deltatt flere ganger på Statens Høstutstilling og Østlandsutstillingen. Jeg er innkjøpt av Det Kongelige slott og Nasjonalmuseet, og har mottatt en rekke priser og statlige kunstnerstipend. Jeg er medlem av Norske Billedkunstnere og Norske Grafikere.

 

Arbeidene mine dreier seg hovedsakelig med en undersøkelse av grenselandet mellom det figurative og det non-figurative. Bildene karakteriseres av strengt formale komposisjoner bestående av farger, flater og linjer. Utgangspunktet for komposisjonene er alltid noe konkret; Bildene i serien «Frequently the woods are pink» er inspirert av arkitektur, og «Pink Rocks» av steiner i naturen. Det er viktig for hennes uttrykk å jobbe i serier. Bildene står i dialog med hverandre og utfyller hverandre gjensidig.

 

Tonje Røseth

 

About my work:

 

Art makes visible-to explore boundaries

 

I am a visual artist and work in the mediums of painting, photography and graphics. I received my education at the Norwegian School of Crafts and Art in Oslo. I have had a number of individual and collective exhibitions in the field of visual art and have, among other things, exhibited at the Oppland, Akershus and Telemark artists' centres, and participated several times at the Statens Høstutstillingen and Østlandsutstillingen. I have been purchased by the Royal Palace and the National Museum, and have received a number of awards and state artist grants. I am a member of Norwegian Visual Artists and Norwegian Graphic Artists.

 

My work mainly revolves around an investigation of the borderland between the figurative and the non-figurative. The images are characterized by strictly formal compositions consisting of colours, surfaces and lines. The starting point for the compositions is always something concrete; The pictures in the series "Frequently the woods are pink" are inspired by architecture, and "Pink Rocks" by stones in nature. It is important for her expression to work in series. The images are in dialogue with each other and mutually complement each other.

 

Tonje Røseth