F48753E4-6D72-4065-B0AF-5DFF92B87FC9.jpe

Om mitt arbeid:

Kunst gjør synlig-å utforske grenser

Mitt utgangspunkt ligger i den nonfigurative billedtradisjonen. I studietiden hadde jeg Arne Malmedal som mentor, og ble jeg inspirert til å arbeider med en undersøkelse av grenselandet mellom det figurative- og det non-figurative.

 

I enkelt serier med tegning, maleri og grafikk glir motivene over i det figurative, og da gjerne med den nordiske naturen som referanse. Utgangspunktet for komposisjonene er alltid noe konkret. Litteraturen er min viktigste inspirasjonskilde, blant annet T.S.Eliot med The Waste Land og Marguerite Duras med Stedene.

 

Motivene står meg nært både geografisk og følelsesmessig, og jeg forsøker å skape et direkte og autentisk uttrykk som representerer det som ligger i menneskets underbevissthet. Innholdet i bildene er ikke alltid gitt av motivet, men er tenkt å vokse fram i dialog mellom bildet og betrakterens fortolkninger.

 

Uttrykket mitt hviler på hvordan fargene klinger sammen med arkets valør, og komposisjonen.  jobber alltid i serier; Bildene står i dialog med hverandre, og utfyller hverandre gjensidig.

 

Maleriene utføres med olje på lerret, og tegningene med tusj på kunstpapir. Fotoene trykkes som Gicléetrykk på kunstpapir og den tradisjonelle grafikken som akvatint på kunstpapir. 

 

Tonje Røseth

About my work:

Art makes visible- exploring boundaries

My starting point is in the nonfigurative image tradition. During my studies, I had Arne Malmedal as a mentor, and I was inspired to work on a study of the borderland between the figurative and the non-figurative.

 

In simple series with drawing, painting and graphics, the motifs slide into the figurative, and then preferably with the Nordic nature as a reference. The starting point for the compositions is always something concrete. Literature is my main source of inspiration, including T.S.Eliot with The Waste Land and Marguerite Duras with The Places.

 

The motives are close to me both geographically and emotionally, and I try to create a direct and authentic expression that represents what lies in the human subconscious. The content of the images is not always given by the subject, but is intended to emerge in dialogue between the image and the viewer's interpretations.

 

My expression rests on how the colors sound together with the value of the sheet, and the composition. always works in series; The pictures are in dialogue with each other, and complement each other.

 

The paintings are done with oil on canvas, and the drawings with marker on art paper. The photos are printed as Giclee prints on art paper and the traditional graphics as aquatint on art paper.

 

 

Tonje Røseth