Om mitt arbeid:

Kunst gjør synlig-å utforske grenser

Grafiske arbeider: 

Utgangspunktet for komposisjonene er alltid noe konkret. Temaene i fotoseriene inkluderer hovedsakelig landskap, men også objekter. Mange av bildene er tatt på Hadeland der jeg vokste opp.  Jeg arbeider med å skape direkte og autentisk uttrykk som representerer indre følelser/ det som ligger i vår underbevissthet. De tingene som er nær meg, geografisk og følelsesmessig, er de jeg kan fotografere best. 

 

Enkelte serier arbeider jeg fram bilder i svart hvitt, noe som gjør at det materialiseres en dualitet av råhet og følsomhet i bildene: Man kommer til rett til essensen av det man tar bildet av. Du blir ikke distrahert av fargen. Farge er en helt annen måte å tenke på. 

 

Jeg arbeider med grensen mellom myte og virkelighet der det særegne sammensmeltningen av sorg, ydmykhet, årvåkenhet og dramatikk spiller ut mot et bakteppe av skånsom fysisk skjønnhet. 

Fortolkningen av bildene er ikke alltid gitt av motivet, men vokser fram i dialog mellom bildet og betrakteren. Fargene og deres innvirkning på hverandre er ofte også viktig, og ofte arbeider jeg med en undersøkelse av grenselandet mellom det figurative- og det non-figurative.  

I den senere tid har jeg integrert Chiaroscura/ clair-obscur- teknikken i enkelte av mine serier, som vektlegger kontrasten mellom lys og mørke. Det er meget viktig for mitt uttrykk å jobbe i serier. Bildene står i dialog med hverandre, og utfyller hverandre gjensidig.

 

Grafikken er laget som Gicléetrykk med bestandig blekk på syrefritt Fine Art trykkepapir. De er signert og nummerert i et begrensede opplag.

 

 

Tonje Røseth

 

About my work:

Art makes visible- exploring boundaries

 

Graphic works:

The starting point for the compositions is always something concrete I have seen. The themes in the photo series mainly include landscape, but of course also culture. Many of the photos were taken on Hadeland where I grew up. I work to create direct and authentic expressions that represent inner feelings / what lies in our subconscious. The things that are close to me, geographically and emotionally, are the things I can photograph best.

 

In some series, I work out images in black and white, which means that a duality of rawness and sensitivity in the images materializes: You get straight to the essence of what you take the image of. You will not be distracted by the color. Color is a completely different way of thinking. 

 

work with the boundary between myth and reality where the peculiar fusion of sorrow, humility, alertness and drama plays out against a backdrop of gentle physical beauty.he interpretation of the images is not always given by the subject, but emerges in dialogue between the image and the viewer. The colors and their effect on each other are often also important, and I often work with a study of the borderland between the figurative and the non-figurative.

 

Recently, I have integrated the Chiaroscura / clair-obscur technique into some of my series, which emphasize the contrast between light and dark. It is very important for my expression to work in series. The pictures are in dialogue with each other, and complement each other.The graphic is made as Giclee print with permanent ink on acid-free Fine Art printing paper. They are signed and numbered in a limited edition.

 

 

Tonje Røseth