Om mitt arbeid:

Kunst gjør synlig-å utforske grenser

Mitt utgangspunkt ligger i den nonfigurative billedtradisjonen. I studietiden hadde jeg Arne Malmedal som mentor, og ble jeg inspirert til å arbeider med en undersøkelse av grenselandet mellom det figurative- og det non-figurative. I enkelt serier maleri og grafikk glir motivene over i det figurative, og da gjerne med den nordiske naturen som referanse. Utgangspunktet for komposisjonene er alltid noe konkret. Litteraturen er min viktigste inspirasjonskilde, blant annet T.S.Eliot med The Waste Land og Marguerite Duras med Stedene.

 

Motivene mine står meg nært både geografisk og følelsesmessig, og jeg forsøker å skape et direkte og autentisk uttrykk som representerer det som ligger i menneskets underbevissthet både kulturelt og følelsesmessig; I bildene mine undersøker jeg sammenhengen mellom myter, symboler og virkelighet, med en sammensmeltning av romantikk, skjønnhet, årvåkenhet og melankoli. 

I den senere tid har jeg integrert Chiaroscura- teknikken i enkelte av mine serier. Dette er en teknikk som vektlegger kontrasten mellom lys og mørke. Det er viktig for mitt uttrykk å jobbe i serier. Bildene står i dialog med hverandre, og utfyller hverandre gjensidig. Innholdet i bildene mine er ikke alltid gitt av motivet, men er tenkt å vokse fram i dialog mellom bildet og betrakterens fortolkninger. Uttrykket mitt hviler på hvordan fargene klinger sammen med motivet og komposisjonen. 

Maleriene blir utført som olje på lerret, og grafikken Gicléetrykk på papir, i små, begrensede opplag.

Tonje Røseth

About my work:

Art makes visible- exploring boundaries

My starting point is in the nonfigurative image tradition. During my studies, I had Arne Malmedal as a mentor, and I was inspired to work on a study of the borderland between the figurative and the non-figurative. In simple series of paintings and graphics, the motifs slide into the figurative, and then preferably with the Nordic nature as a reference. The starting point for the compositions is always something concrete. Literature is my main source of inspiration.

 

My motives are close to me both geographically and emotionally, and I try to create a direct and authentic expression that represents what lies in the human subconscious both culturally and emotionally; In my pictures, I examine the connection between myths, symbols and reality, with a fusion of romance, beauty, alertness and melancholy. And Recently,

 

I have integrated the Chiaroscura technique into some of my series. This is a technique that emphasizes the contrast between light and dark. It is important for my expression to work in series. The pictures are in dialogue with each other, and complement each other. The content of my images is not always given by the subject, but is intended to emerge in dialogue between the image and the viewer's interpretations. My expression rests on how the colors sound together with the motif and the composition.

 

The paintings are done as oil on canvas, and the graphics Giclee prints on paper, in small, limited editions.

 

Tonje Røseth