Om mitt arbeid:

Kunst gjør synlig-å utforske grenser

Grafiske arbeider: 
Jeg arbeider hovedsakelig med en undersøkelse av grenselandet mellom det figurative- og det non-figurative. Bildene karakteriseres ofte av strengt formale komposisjoner bestående av farge, flater og linjer. 

 

Utgangspunktet for komposisjonene er alltid noe konkret. Jeg forsøker å finne et direkte og autentisk uttrykk som representerer indre følelser/ det som ligger i vår underbevissthet. Fortolkningen av bildene er ikke gitt av motivet, men vokser fram i dialog mellom bildet og betrakteren. Fargene og deres innvirkning på hverandre er viktig.

 

I den senere tid har jeg integrert Chiaroscura/ clair-obscur- teknikken i mine arbeider, som vektlegger kontrasten mellom lys og mørke. Det er er viktig for mitt uttrykk å jobbe i serier. Bildene står i dialog med hverandre, og utfyller hverandre gjensidig. Grafikken er laget som Gicléetrykk med bestandig blekk på syrefritt Hahnenmühle Fine Art trykkepapir. De er signert og nummerert i et begrensede opplag. De kan også bestilles som Gicléetrykk på aluminiumsplate, da også i et begrenset opplag.

Malerier: 
Bildene er malt med oljefarger på lerret. De er inspirert av både impresjonistisk- og ekspresjonistisk malerkunst, der blant annet tydelige penselstrøk, løse- og åpne komposisjoner, ønsket om å fange det skiftende lyset, det å uttrykke indre følelser gjennom en forvridd framstilling av den ytre verden og det å avbilde naturen impulsivt og direkte, er viktige momenter. 

 

Inspirasjon:

Se Instagram: Homepage/ Tonjeroseth. 

 

Tonje Røseth

 

About my work

Art makes visible- exploring boundaries

 

Graphic works:

I mainly work with a study of the borderland between the figurative and the non-figurative. The images are often characterized by strictly formal compositions consisting of color, surfaces and lines.

 

The starting point for the compositions is always something specific. I try to find a direct and authentic expression that represents inner feelings / that which lies in our subconscious. The interpretation of the images is not given by the subject, but is developed in dialogue between the image and the viewer. The colors and their impact on each other are important.

 

Recently, I have integrated the Chiaroscura / clair-obscur technique into my work, which emphasizes the contrast between light and dark. It is important for my expression to work in series. The pictures are in dialogue with each other and complement each other. The graphics are made as Giclee prints with permanent ink on acid-free Hahnenmühle Fine Art printing paper. They are signed and numbered in a limited edition. They can also be ordered as Giclee prints on aluminum plate, then also in a limited edition.

 

Paintings:

The pictures are painted with oil colors on canvas. They are inspired by both impressionist and expressionist painting, where, among other things, clear brushstrokes, loose and open compositions, the desire to capture the changing light, to express inner feelings through a distorted representation of the external world and the impulsive depiction of nature and direct, are important moments.

 

Inspiration:

See Instagram: Homepage/ Tonjeroseth.

 

 

Tonje Røseth